Erasmus+ 2019-1-RO01-KA202-063820 Project

Oral Special Care Academic Resources (OSCAR)

  IO3. Pedodonti uzmanlık eğitimi için mevcut müfredatın iyileştirilmesi önerisi – “Özel bakım gerektiren hastalarda kapsamlı dental tedavi” bölümü

Romanya’da Pediatrik Diş Hekimliği (Pedodonti), 2016 yılından bu yana 3 yıllık uzmanlık programı ile bağımsız bir diş hekimliği uzmanlık alanı olarak tanınmaktadır (1109/6.10.2016 Sayılı Sağlık Bakanlığı Kararı, 786 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır). 6 Ekim 2016). Asistanlığın üçüncü yılında, mevcut lisansüstü müfredat, özel bakım gerektiren hastalar için ağız diş sağlığı uygulamaları’na ayrılmış 12 saatlik kurs ve 28 saatlik klinik aşamalardan oluşmaktadır.

Mevcut programda, bu müfredat şunları içerir:

Özel bakım gerektiren hastalarda kapsamlı dental tedavi (40 saat)

  I. Kurslar – 12 saat:

 • Engellilik türüne göre (fiziksel, zihinsel, duyusal, sistemik hastalıklar) özel gereksinimli hastaların terminolojisi ve sınıflandırılması
 • Özel gereksinimi olan hastaların kapsamlı ve disiplinler arası terapötik yönetimi
 • Özel gereksinimi olan hastalarda pedodontik tedavi yaklaşımları

  II. Klinik aşamalar – 28 saat:

 • Özel gereksinimi olan hastalarda spesifik terapötik tedavi uygulamaları
 • Literatür incelemeleri, raporların sunulması.

                                ————————————————– —————

iADH’nin (Uluslararası Engellilik ve Ağız Sağlığı Derneği) güncel tavsiyelerine göre, çocuk diş hekimliği uzmanları özel gereksinimleri olan hastalara ağız bakımı sağlamada “yüksek düzeyde yetkinliğe” sahip olarak kabul edilebilirler, çünkü uzmanlık programında en fazla bu alanda 12 haftalık teorik ve pratik eğitim yer almaktadır. Ek olarak, uzmanlıkları sırasında davranış yönlendirme konusunda eğitim alan tek diş hekimliği alanı pedodontidir. Bu da onları özel gereksinimi olan hastanın terapötik yaklaşımı için ilk tercih edilen profesyonel ekip haline getirir.

Bu nedenle, özel gereksinimi olan hastaların dental tedavi yönetiminde pedodontistler için mümkün olan en iyi eğitimi uygulayabilmek için geliştirilmiş, ayrıntılı bir müfredata ihtiyaç vardır.

OSCAR ekibi projesi, proje ülkelerinde (Fransa, İtalya, Romanya ve Türkiye) özel gereksinimi olan hastalar için diş bakımı alanındaki lisans ve lisansüstü müfredatların kapsamlı bir çalışmasını gerçekleştirdi. Bu araştırma, Romanya Diş Hekimliği Dergisi, 3-4/ 2021 sayısında, ve https://rjd.ro/volume-xxiv/no-3-4-2021/special-oral-care-in-educational-systems-from-four-european-countries/ web sayfasında yayınlanmıştır.

Proje kapsamında, proje ülkelerindeki çocuk diş hekimliği asistanlarının özel gereksinimi olan hastalarda ağız diş sağlığı tedavi yaklaşımlarına ilişkin algı ve tutumları üzerine bir pilot çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, Congress of the Association for Dental Education in Europe (ADEE), 2021 baskısında (Didilescu A, Vinereanu A, Tănase M, Vacaru RP, Ilinca R, Munteanu A. özel ağız bakımı ihtiyaçları olan hastaların tedavisine yönelik algılanan eğitim ihtiyaçları. ADEE Strasbourg çevrimiçi yıllık toplantısı 2021. https://adee.org/tour-poster-showcase-session-1) sunulmuştur.

Bu araştırmaların sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, Romanya’daki mevcut uzmanlık programında, özel gereksinimi olan hastalarda ağız diş sağlığı alanında, mevcut düzenlemede ayrılan saat sayısının bile iyileştirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Bu sebeple aşağıda belirtilen düzenlemeleri sunmaktayız:

 • Mevcut durumu iyileştirme önerisi
 • PD uzmanlık programı için özel gereksinimi olan hastalarda ağız diş sağlığı tedavi yaklaşımları müfredatı

 A. Teorik dersler – konular:

 • Engellilik türüne göre (fiziksel, zihinsel, duyusal, tıbbi) özel gereksinimli hastaların terminolojisi ve sınıflandırılması
 • Özel gereksinimi olan hastalarla ilgili epidemiyolojik sorunlar
 • Etik konular; Özel gereksinimi olan hastalar için bilgilendirilmiş onam
 • Ağız sağlığına etkisi olan en yaygın engellerin/patolojilerin genel klinik yönleri:
 • Down Sendromu
 • Otizm spektrum bozuklukları
 • Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
 • Şeker hastalığı
 • Konjenital kardiyovasküler hastalıklar
 • Kanama bozuklukları
 • Böbrek bozuklukları
 • Serebral palsi
 • Epilepsi
 • Yarık dudak ve/veya damak
 • Duyusal engelliler
 • Diş sürme bozuklukları /anomalileri
 • Farklı tiplerde engeli olan hastalarda ağız diş sağlığı bulguları ve yaşam kalitesine etkisi
 • Özel gereksinimi olan hastalarda pedodontik tedavi yaklaşımları
 • Özel gereksinimi olan hastalarda kapsamlı ve multidisipliner dental tedavi yaklaşımları
 • Özel gereksinimi olan hastalar için farmakolojik ve farmakolojik olmayan davranış yönlendirme teknikleri; endikasyonlar, kontrendikasyonlar, limitler
 • Bilinçli sedasyon ile dental tedavi:
 • Midazolam ile sedasyon
 • Nitröz oksit/oksijen ile inhalasyon sedasyonu
 • Hastane ortamında dental tedavi:
 • Yatan hasta ağız diş sağlığı bakımı
 • Genel anestezi altında dental tedavi uugulamaları
 • Özel gereksinimli hastaların genel sağlık durumları için kullandıkların ilaçların yan etkileri ve dental tedavi ve material seçimi üzerine etkileri
 • Kalp hastalığı olan hastalarda bakteriyel endokardit profilaksisi
 • “Evde dental tedavi” konsepti
 • Özel gereksinimli hastalarda çürük lezyonları, periodontal hastalıklar ve travmatik dental yaralanmalar için önleyici yöntemler.

   B. Pratik Uygulamaları:

 • Hem kooperasyonu yeterli hem de kısmen koopere veya koopere olmayan engelli hastalarda spesifik dental tedavi uygulamalarını yapmak. Uzmanlık Öğrencileri;
 • Özel gereksinimli hastaların diş tedavilerini, diş muayenehanesi koşullarında, danışmanı yardımı ile veya yardımı olmadan (ancak gözetiminde) yapabilir;
 • Kısmen koopere olan veya koopere olmayan hastaların bilinçli sedasyon veya genel anestezi altında dental tedavisinin yapılmasına katılacaklardır.
 • Nadir görülen bir engellilik durumu/ hastalık ve bunun ağız sağlığı üzerindeki etkileri hakkında raporlar sunmak için literatür incelemeleri
 • Muayene edilen ve tedavi edilen hastaların diş muayenehanesindeki ilk ziyaretlerinden başlayarak klinik seyri hakkında bir makale/sunum hazırlamak.

————————————————– ————————–

  C. Beklenen sonuçlar

Bu eğitimin bir sonucu olarak, çocuk diş hekimliği uzmanlık asistanları;

 • Farklı özel gereksinim durumlarının biyolojik temelini bilir
 • Farklı özel gereksinim durumlarını tanır
 • Sık karşılaşılan engellilik tiplerini ve bunların ağız diş sağlığı üzerindeki etkilerini tanımlayabilir
 • Özel gereksinimli hastalar tarafından sıklıkla kullanılan ilaçların farmakolojik dinamiklerini, ana etkileşimlerini ve hem genel hem de ağız diş sağlığı üzerindeki yan etkilerini bilir.
 • Özel gereksinimli hastaların yönetiminde kullanılan profilaktik ve iyileştirici tedavi yöntemlerini bilir
 • Özel gereksinimli hastaların dental tedavisinin yasal ve etik yönlerini bilir ve anlar
 • Hastaların özerkliğine saygı duymak ve farmakolojik ve farmakolojik olmayan davranış yönlendirme tekniğini her hastanın özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir.
 • Bu hastaların bakımıyla ilgili kararların alınmasında ailenin ve bakıcıların rolünü anlar
 • Sedasyon veya genel anestezi altında risk değerlendirmesi, tedavi planlaması ve dental bakımı konularında deneyim sahibi olur
 • Fiziksel engelli hastalar için gerektiğinde yardımcı cihazları kullanarak güvenli transfer teknikleri ve doğru konumlandırma bilgisine sahip olur.
 • Kariyerleri boyunca özel gereksinimi olan hastaların bakımında sürekli tıp eğitiminin ve becerilerini geliştirmenin önemini anlar.

Pedodonti asistanlarının özel gereksinimli hastaların ağız diş sağlığı bakımı konusunda yetiştirilmelerinin amacı:

 • Diş hekimlerini bilinçlendirmek,
 • Diş hekimlerinin bilgi düzeylerini artırmak,
 • Diş hekimlerinin pratik becerilerini geliştirmek,

sonuç olarak,

 • özel özel gereksinimli hastaların kaliteli ağız diş sağlığı bakımına erişimini iyileştirmek
 • bu hasta kategorisine sağlanan tıbbi hizmetlerin kalite düzeyini iyileştirmek
 • bu hastaların yaşam kalitesini artırmak.

————————————————– ————————————————–

Pedodonti uzmanlık eğitimini düzenleyen üniversite merkezlerindeki Pedodonti Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Pedodonti asistanlarının özel gereksinimli hastalarda ağız-diş sağlığı alanındaki eğitiminin hem teorik hem de pratik kısmında, Erasmus+ 2019-1-RO01-KA202-063820 numaralı, Oral Special Care Academic Resourses (OSCAR) proje platformundan destek alabileceklerini belirtmekte fayda var.

Platform açık erişimlidir, https://oscarpd.ro/ web adresinde mevcuttur. Platformdaki tüm materyaller OSCAR proje ekibinin ekip çalışmasının sonucudur, sunulan klinik vakalar ekip üyelerinin kişisel çalışmalarının bir parçasıdır. Bu materyallerin kullanımına; yalnızca ticari olmayan amaçlarla ve kaynağın uygun bir şekilde belirtilmesi şartı ile ücretsiz olarak izin verilir.

Platformun içeriği telif hakkı yasasıyla korunmaktadır ve yukarıdaki özelliklere uygun olmayan herhangi bir çoğaltma, geçerli yasalara göre cezalandırılır.